بلاگ

کارگاه منتورینگ پویش اقتصاد خانواده
مهندس حمید صلواتی
پروین دخت احمدی
مهین زارعی

در این کارگاه ها دانَش آموزان به صورت  عملی بوم ناب  کارو کسب خود را ترسیم نموده و زوایای مختلف ایده خود بخش مشتریان  ارزش پیشنهادی  بخش هزینه ها  و … را بررسی نمودند .  منتورینگ این کارگاه ها جناب آقای مهندس صلواتی  به عهده داشتند و سرمربی خانم پروین دخت احمدی و مربی خانم مهین زارعی  پشتیبانی دانش اموزان را به عهده داشتند

کارگاه منتورینگ  پویش اقتصاد خانواده             

منتور : جناب آقای مهندس صلواتی                                                 25 فروردین 1400

کارگاه منتورینگ  پویش اقتصاد خانواده             

منتور : جناب آقای مهندس صلواتی                                                    26 فروردین 1400