بلاگ

کارگاه های منتورینگ پویش شهر و شهروندی
دکتر ابوعطا
فاطمه عوض نژاد

در این کارگاه ها دانَش آموزان به صورت  عملی ایده های خود در زمینه پویش شهر وشهروندی را مطرح و بوم ناب  کارو کسب خود را ترسیم نموده و زوایای مختلف ایده خود بخش مشتریان  ارزش پیشنهادی  بخش هزینه ها  و … را بررسی نمودند .  منتورینگ این کارگاه ها جناب آقای دکتر ابوعطا   به عهده داشتند و سرمربی خانم فاطمه عوض نژاد  و مربی خانم  پشتیبانی دانش اموزان را به عهده داشتند

کارگاه منتورینگ  پویش شهر وشهروندی             

منتور : جناب آقای دکتر ابوعطا                                                 25 فروردین 1400