#4326
Mobinaparvizi
مشارکت کننده

مساله گروه ما گروه ها و افراد زیرنفع و سودجویی هستند که با جمع آوری کودکان کار و دادن غذا و جای خواب به انها از انها سو استفاده های جنسی و مالی میکنن و اقداماتی که میتونیم برای جلوگیری از پرورش و افزایش این گروه ها و مقابله با آن ها انجام بدیم