#4338
lilabahramiyan
مشارکت کننده

نبود شغل‌های مناسب برای بزرگسالان در جامعه

– تعداد زیاد فرزندان در خانواده و ناتوانی در تأمین مخارج اعضا توسط والدین

– در مشاغلی مثل کشاورزی میزان دستمزد پرداخت شده به میزان هرچه بیشتر محصول برداشت شده بستگی دارد. از همین رو خانواده‌ها ترغیب می‌شوند تا فرزندان را نیز در این کار دخیل کنند و میزان بیشتری محصول جمع‌آوری کنند.

– صاحبان مشاغل به کودکان پول کم‌تری پرداخت می‌کنند چرا که کودکان کم‌تر پیگیر حقوق خود می‌شوند و به دنبال شکایت می‌روند. این مسئله کارفرمایان را ترغیب می‌کند که بیشتر از کودکان در جهت رسیدن به منافع خود بهره ببرند.

– وجود عقاید غلط در برخی فرهنگ‌ها. به صورتی که در بسیاری از آن‌ها افراد با حقوق کودکان آشنا نیستند و کار کردن آن‌ها را خلاف منافع نمی‌دانند
و اینها تنها تعداد بسیاری کمی از مشکلات کودکان کار هستند که آنها را وادار به کار کردن می کند و تیم ما قصد دارد در جهت کاهش این مشکلات تلاش خود را انجام دهد