#4342
nargesheidari03
مشارکت کننده

مسله ی گروه ما این است که چرا در جامعه ی ما کودکان کار وجود دارد . و چرا کسی هیچ توجه ی به آنها نمیکند
ما باید راه حل ها و ایده هایی رو پیدا کنیم که حداقل بتوانیم جز آن دست افرادی باشیم که به کودکان کار در حد توانشان کمک میکنند
چرا کودکی باید ذهنش به دنبال کار و پول در اوردن باشد . آنها هم مثل همه ی کودکان دیگر حق بازی تفریح و زندگی کردن در کنار خانواده شان را دارند آنها هم حق دارن که از ته دل خوشحال و شاد باشند