#4360
zkbyry9
مشارکت کننده

دلیل کم دادن بها به کودکان میتواند این باشد که صاحبان مشاغل با زور گفتن و قدرت نمایی و ترساندن کودکان از آن ها استفاده کنند و در نهایت به منفعت و هدف خود برسند
و باعث افزایش تعداد کودکان کار در جوامع مختلف شوند