بلاگ

کارگاه های توان افزائی با موضوع ارائه

نحوه ارائه

کارگاه ارائه در تاریخ 4 اردیبهشت 1400

مدرس :دکتر عرفانی

موضوع :نکات پاورپوینت 2019 

دکتر عرفانی

کارگاه  نحوه ارائه            مدرس : جناب آقای دکتر ابراهیم زرگران               26 فروردین 1400   

کارگاه  نحوه ارائه             مدرس : جناب آقای دکتر ابراهیم زرگران           27 فروردین 1400

کارگاه ارائه 26و27 فروردین                               مدرس :دکتر ابراهیم زرگران

جناب آقای زرگران