منصوره معین ادینی

الهام یوسفی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
مربی تفکر نقادانه
پژوهشگر آینده تعلیم و تربیت
مولف کتاب آن سوی دیوار مدرسه: درآمدی بر آموزش در خانه
مولف همکار کتاب تیزفکری: مهارت فهم و سنجش استدلال