مهندس رحیم محمدی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

رحیم محمدی

فوق لیسانس مدیریت

آدرس ایمیل

آدرس

شماره تماس

تلگرام