مهندس زرافشان

مهندس رحیم زرافشان

مدیریت هنرستان ماندگار ابوذر

رحیم زرافشان

فوق لیسانس مکاترونیک

آدرس ایمیل

آدرس

خیابان مطهری نبش خیابان شمس آبادی

شماره تماس

تلگرام

ماموریت و بیوگرافی