خانم دکتر شراره قاضی نور

کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

نویسنده و مدرس دانشگاه

عصو کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی استان اصفهان

از فعالیت های ایشان

دستیار آموزشی درس سیستم های اطلاعات

دستیار آموزشی درس مدیریت منابع انسانی

دستیار آموزشی درس رهبری و مدیریت تحول