کارشناس ارشد آموزش محیط زیست

کارشناسی ارشد آموزش  محیط زیست

کارشناس روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند

مشاور پویش پسماند و محیط زیست پروژه ردپا