مصطفی دهقان

مصطفی دهقانی
دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران
کارشناس اداره شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
مدرس دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
عضو نظام مهندسی ساختمان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری