میترا طحان

میترا طحان

مدیر هنرستان نوائ

میترا طحان

آدرس ایمیل

آدرس

خیابان چهارباغ پایین هنرستان نوائی

شماره تماس

تلگرام

ماموریت و بیوگرافی